dr inż. Iwona Gientka

Adiunkt w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie

Absolwentka Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. Pracuje w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności SGGW na stanowisku adiunkta od 2009 r. Stypendystka Marie Curie Fellowship w Lund Institute of Technology (2004-2005). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Ochrona Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2015). Jest opiekunem Muzeum Czystych Kultur Zakładu Mikrobiologii i Biotechnologii Żywności SGGW. Jako nauczycielka akademicka prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów czterech kierunków, w tym dla doktorantów. Od 7 lat współrealizuje cykliczne Seminaria Naukowe pt.: Drobnoustroje i ich metabolity. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku oryginalnych z listy JCR a także doniesień konferencyjnych, monografii oraz współautorką dwóch patentów krajowych. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje wokół biotechnologii żywności, zwłaszcza wykorzystania drożdży niekonwencjonalnych do otrzymywania składników żywności.